ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കൃഷി വകുപ്പും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ജനപ്രതിനിധികളെ അപമാനിച്ച്‌, എം.എല്‍.എ.യുടെ പരാമര്‍ശം- ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി

Back to TOP